Для рецензентів

Рецензування допомагає Редактору прийняти рішення про публікацію, а також може допомогти автору підвищити якість роботи. Рецензенти не повинні брати участь у розгляді рукописів у разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким із авторів, компаніями або іншими організаціями, пов’язаними з представленою роботою. Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів. Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли певний рукопис близько пов’язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів. Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якого він має особисті або професійні зв’язки, і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис. Кожний рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, винятком є випадки, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.

Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу. Рецензент зобов’язаний давати об’єктивну оцінку. Персональна критика автора неприйнятна, рецензентам слід ясно і аргументовано висловлювати свою думку. Рецензентам слід виявляти значущі опубліковані праці, відповідні темі і не включені в бібліографію до рукопису.

Рецензент повинен своєчасно надати відгук. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

Рецензент має вчасно заповнити на надіслати на адресу Редакції рецензію на статтю у відповідній формі.

Форма рецензії на статтю можна отримати за посиланням.