Авторам

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 3/2019 на електронну пошту редакції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 30 вересня 2019 року включно необхідно направити:

  • довідку про автора;
  • статтю;
  • для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);
  • авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом до 250 слів);

Зразок оформлення назви електронних файлів: Воронова_стаття, Воронова_реферат, Воронова_квитанція і т.д.

Авторські примірники наукового журналу «Соціальне право» будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1.Обсяг статті – від 8 до 12 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- шрифт «Times New Roman» – 14;

- абзацний відступ – 1 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006).

  

СТРУКТУРА СТАТТІ:

 1. Загальні вимоги:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Малюнки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3.Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами; обсяг анотації – мінімум 3 речення, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

 

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

  • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
  • тематичний розділ журналу;
  • прізвище та ініціали автора (-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) та назва статті;
  • текст статті;
  • список літератури;
  • анотації та ключові слова трьома мовами (українська, російська, англійська).

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ АВТОРА

ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Контакти:

Редакція наукового журналу «Соціальне право»,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська 60, м. Київ, Україна,01601

Телефон: +38 099 313 32 33

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Офіційний сайт: www.ceslii.knu.ua